Untitled Document
 
 
 

     
 

      ข่าวประชาสัมพันธ์

            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี ร่วมกับ กรมสรรพากร และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) จัดงานแถลงข่าว
   “เปิดตัวระบบ RDC Online” ให้บริการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ ยกเว้นภาษี 200%
   ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามผลพร้อมรองรับ
   การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
         ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
   (สวทช.) กล่าวว่า “การนี้ สวทช.ร่วมกับ กรมสรรพากร และ สรอ.จึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการ
   ดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เรียกว่า
   ระบบ RDC Online เพื่อนำมาให้บริการและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
   โดยจะทำให้เกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถติดตามและตรวจสอบผลการขอ
   รับรองโครงการของ ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ตามความต้องการทันที อีกทั้งตัวระบบได้ออก
   แบบให้มีส่วนช่วยป้องกันและการรักษาข้อมูลความลับของโครงการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือและมี
   มาตรฐานสากล”
         ความร่วมมือนี้นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุนและความเข้มข้นด้านงานวิจัยและพัฒนา
   เทคโนโลยีในภาคเอกชนทำให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ทัด
   เทียมสากลและเติบโตได้อย่างยั่งยืน และกระตุ้นการ ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มขึ้นเป็น
   1% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในประเทศไทยภายในปี 2559 คาดว่าเมื่อระบบ เริ่มเปิด
   ใช้งานในปี 57 นี้แล้ว จะมีการขอใช้บริการไม่ต่ำกว่า 100 บริษัท กว่า 600 โครงการ มูลค่ากว่า
   2,000 ล้านบาทขึ้นไป
   
              
   ที่มา : http://www.manager.co.th

             
            
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ผู้ให้บริการออกใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) เพื่อช่วย ในการยืนยันตัวบุคคลและรักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ย้ายที่ทำการ TOT CA จากกรมศุลกากร ย้ายไปศูนย์บริการลูกค้า TOT คลองเตย
อัตราค่าบริการใบรับรองอายุ 1 ปี
ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรอง ด้วย Digital Signature ของกรมการค้าต่างประเทศ
เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
แบบคำขอใช้บริการใบรับรองฯ ในโครงการ สวทช.
คำแนะนำสำหรับการขอใช้บริการใบรับรองฯ ในโครงการ สวทช.
วิธีการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์ USB Token
แบบคำขอใช้บริการใบรับรองฯ ในโครงการของสำนักงาน คปภ.            (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ (คปภ.)
เว็บไซต์กรมศุลกากร
                              Copyright @ 2010 | Log In