Untitled Document
 
 
 

     
 

      ข่าวประชาสัมพันธ์


      "เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่จะเข้ามาติดต่อ
  บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
  ที่เข้ามาติดต่อใช้บริการ"

      - "ประกาศขอแจ้งยกเลิกการให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
  TOT CA Algorithm SHA-1" ที่ใช้ในโครงการของสำนักงานคณะกรรมการ
  กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
    


      - ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 61 TOTCA ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง TOTRootCA
  สำหรับลูกค้าที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 61 เป็นต้นไป
      
->สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้

      สถานที่ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กรอนิกส์
      - บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ อาคาร 6 ชั้น 1
            เบอร์ติดต่อ : 02 574 8912 , 02 575 5221
      - ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาคลองเตย
            เบอร์ติดต่อ : 02 350 2093

   ข่าวที่ 1

   ข่าวที่ 2

            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี ร่วมกับ กรมสรรพากร และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) จัดงานแถลงข่าว
   “เปิดตัวระบบ RDC Online” ให้บริการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ ยกเว้นภาษี 200%
   ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามผลพร้อมรองรับ
   การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
         ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
   (สวทช.) กล่าวว่า “การนี้ สวทช.ร่วมกับ กรมสรรพากร และ สรอ.จึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการ
   ดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เรียกว่า
   ระบบ RDC Online เพื่อนำมาให้บริการและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
   โดยจะทำให้เกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถติดตามและตรวจสอบผลการขอ
   รับรองโครงการของ ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ตามความต้องการทันที อีกทั้งตัวระบบได้ออก
   แบบให้มีส่วนช่วยป้องกันและการรักษาข้อมูลความลับของโครงการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือและมี
   มาตรฐานสากล”
         ความร่วมมือนี้นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุนและความเข้มข้นด้านงานวิจัยและพัฒนา
   เทคโนโลยีในภาคเอกชนทำให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ทัด
   เทียมสากลและเติบโตได้อย่างยั่งยืน และกระตุ้นการ ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มขึ้นเป็น
   1% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในประเทศไทยภายในปี 2559 คาดว่าเมื่อระบบ เริ่มเปิด
   ใช้งานในปี 57 นี้แล้ว จะมีการขอใช้บริการไม่ต่ำกว่า 100 บริษัท กว่า 600 โครงการ มูลค่ากว่า
   2,000 ล้านบาทขึ้นไป
   
              
   ที่มา : http://www.manager.co.th

             
            
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ผู้ให้บริการออกใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) เพื่อช่วย ในการยืนยันตัวบุคคลและรักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ย้ายที่ทำการ TOT CA จากกรมศุลกากร ย้ายไปศูนย์บริการลูกค้า TOT คลองเตย
อัตราค่าบริการใบรับรอง TOTCA New!!
ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรอง ด้วย Digital Signature ของกรมการค้าต่างประเทศ
เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
แบบคำขอใช้บริการใบรับรองฯ ในโครงการ สวทช. Download!!
คำแนะนำสำหรับการขอใช้บริการใบรับรองฯ ในโครงการ สวทช.
วิธีการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์ USB Token
แบบคำขอใช้บริการใบรับรองฯ ในโครงการของสำนักงาน คปภ.            (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ (คปภ.)
เว็บไซต์กรมศุลกากร
                              Copyright @ 2010 | Log In