Untitled Document
 
 

 

     
 
 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. กรอกแแบบฟอร์มขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์   [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]
  2. ยื่นแบบคำขอด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ณ จุดให้บริการ  [สถานที่ให้บริการ] พร้อมหลักฐานในการขอใช้บริการ 
  3. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
  4. เจ้าของใบรับรองฯ/ผู้รับมอบอำนาจ ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลกุญแจส่วนตัว (Private Key)
  5. ผู้ขอใช้บริการชำระค่าบริการตามรูปแบบและประเภทที่ขอใช้บริการ
  6. เจ้าหน้าที่ส่งมอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยเอกสารแสดงหมายเลขใบรับรองฯ

*** Flow ขั้นตอนการขอใช้บริการ และต่ออายุใบรับรองฯ ***

 

หลักฐานการขอใช้บริการ

ประเภทบุคคล 

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
     

ประเภทนิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน) พร้อมลงขื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและประทับตรา (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคล (ภ.พ.20) พร้อมลงขื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและประทับตรา (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีมอบอำนาจ ให้ใช้
    -  หนังสือมอบอำนาจให้ผู้ยื่นคำขอฯ เป็นผู้ดำเนินการขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
       พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
    -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
     
     

กรณีที่เป็นหน่วยงานราชการ /องคฺ์กร / รัฐวิสาหกิจ

  • หนังสืออนุมัติให้ขอให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือขอใช้้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดยหน่วยงาน/องค์กร/รัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการขอใช้บริการ และลงนามโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงาน/องค์กร/รัฐวิสาหกิจนั้นๆ
     

ประเภท TOT CA SSL

  • สำเนาเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของชื่อ Domain Name ที่ต้องการขอใช้บริการ TOT CA SSL ที่มีอายุไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา  (เอกสารดังกล่าวเช่น เอกสารจากผู้ให้บริการ Domain Name, เอกสารรับรองจาก THNIC)
  • เอกสารแสดงตัวตนของเจ้าของชื่อ Domain Name
    -  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ใช้เอกสารเช่นเดียวกับการสมัครประเภทบุคคล
    -  กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารเช่นเดียวกับการสมัครประเภทนิติบุคคล
    -  กรณีเป็นหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
       ใช้เอกสารเช่นเดียวกับการสมัครประเภทหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
                              Copyright @ 2010 | Log In