Untitled Document
 
 

 

     
 
 

ขั้นตอนการขอต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

 1. กรอกแแบบฟอร์มขอต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์   [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]
 2. ยื่นแบบฟอร์มขอต่ออายุด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบอำนาจ ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ณ จุดให้บริการ  [สถานที่ให้บริการ] พร้อมหลักฐานในการขอใช้บริการ 
 3. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 4. เจ้าของใบรับรองฯ/ผู้รับมอบอำนาจ ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลกุญแจส่วนตัว (Private Key)
 5. ผู้ขอใช้บริการชำระค่าบริการตามรูปแบบและประเภทที่ขอใช้บริการ
 6. เจ้าหน้าที่ส่งมอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยเอกสารแสดงหมายเลขใบรับรองฯ

*** หมายเหตุ

- การต่ออายุใบรับรองฯ นั้น TOT CA จะดำเนินการสร้างกุญแจคู่ (Public - Private Key) ขึ้นมาใหม่และออกใบรับรองฯ ใบใหม่แทนใบเดิมที่หมดอายุ

- กรณีต่ออายุแบบ USB Token นั้น สามารถนำ USB Token ตัวเดิมมาต่ออายุได้  แต่สำหรับแบบ CD และ Smart Card นั้นจะบันทึกข้อมูลใบรับรองฯ ลงใน CD หรือ SmartCard ใบใหม่

 

หลักฐานการขอต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 

ประเภทนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน) พร้อมลงขื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและประทับตรา (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีมอบอำนาจ
-  ให้กรอกข้อมูลในส่วนการมอบอำนาจ ภายในแบบฟอร์มขอต่ออายุใบรับรองฯ
   พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ที่ด้านหลังแบบฟอร์มดังกล่าว
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 

  กรณีที่เป็นหน่วยงานราชการ /องคฺ์กร / รัฐวิสาหกิจ

 • หนังสืออนุมัติให้ต่ออายุการใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือขอต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดยหน่วยงาน/องค์กร/รัฐวิสาหกิจ ที่เป็นเจ้าของใบรับรองฯ ที่หมดอายุ และลงนามโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงาน/องค์กร/รัฐวิสาหกิจนั้นๆ

 

ประเภท TOT CA SSL

 • สำเนาเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของชื่อ Domain Name ที่ต้องการขอใช้บริการ TOT CA SSL ที่มีอายุไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา  (เอกสารดังกล่าวเช่น เอกสารจากผู้ให้บริการ Domain Name, เอกสารรับรองจาก THNIC)
 • เอกสารแสดงตัวตนของเจ้าของชื่อ Domain Name
  -  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ใช้เอกสารเช่นเดียวกับการสมัครประเภทบุคคล
  -  กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารเช่นเดียวกับการสมัครประเภทนิติบุคคล
  -  กรณีเป็นหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
     ใช้เอกสารเช่นเดียวกับการสมัครประเภทหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
   
                              Copyright @ 2010 | Log In